Kiralama Koşulları

Kiralama Koşulları

Kiralama Koşulları

15 Temmuz 2018 / 16:55:38 tarihinde gönderildi

1) Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2) Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.a.T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
a. Başka bir aracı veya romorü çekmekte veya itmekte
b. Yarış hız hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda
c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,
e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında, 
f. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada

3) Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.

4) Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

5) Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüd eder.

6) Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

7) Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleride demekle yükümlüdür.

8) Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir.

9) Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10) Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

11) Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

12) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

13) Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

14) Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

15) Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

16) Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

17) Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

18) Benzin ücreti kiracıya aittir.

19) BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde akımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

20) TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralaya aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, Kiralayan a bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

21) Taraflar arasında azılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

22) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

23) ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

24) SİGORTA:

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

B) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet pirimini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.
a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.
b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.
d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

2) Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

3) Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

4) Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

5) Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

6) Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

7) Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

8) Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

9) Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar

10) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

11) Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

12) Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

13) Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14) Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.
 
1) Lessor owned vehicle, complied with the conditions stated below, provided that the lessee, provided for a predetermined period of time. The tenant, a written contract with this day and time, in the same way, give back to the place agreed. The duration of the lease, at least give 24 hours advance notice, get consent of lessor and add a condition that can extend the rental deposit the necessary amount.

2) The tenant, the agent will not use the following cases accepted and committed eder.aTC criminal laws of all kinds of transportation to ship goods and other non-legal jobs
a. Attracting or pushing another vehicle, or romorü
b. Racing speed testing, rallies, trials, motor sports
c. Not suitable for normal traffic and roads
d. Traffic rules determined by the number of passengers at the baggage of passengers and cargo and explosives in any manner whatsoever, the transportation of flammable substances,
e. Under the influence of alcohol or drugs,
f. Whatever the method of payment, in exchange for İvaz, passenger and goods transport

3) when the contract issued, the tenant must have completed 21 years of age, at least two years, a valid driver s license must be submitted.

4) The tenant, lessor, without the approval of third parties make use tool. In this case, the tenant will use the third party tool, identity, address and license to register the contract and leased vehicles authorized to use information about the person knows, all the conditions of this contract is obliged to ensure full compliance. People who use the tool, jointly and severally liable with the tenant even if the contract signatures.

5) The tenant, residence address specified in the contract accuracy of this declaration, in writing to the address immediately notify Lessor of any change, otherwise you need to address the administrative and legal notices the written contract be deemed valid and no appeal in the notification is bulunulmayacağını commitment.

6) The tenant, according to the rules and ensuring the safety of vehicle in a safe place to park is closed and locked.

7) Lessee, delivered instantly, official documents of the vehicle (Traffic certificate, registration certificate, insurance, plates) until such time as the provision of the lease to pay them if not returned, as I say is responsible for loss of expenditures made for the receipt of new ones.

8) of the vehicle, due to any event, the Lessee, whether or not defects, confiscation or seizure by the authorities in case of any initiative which will be held for the withdrawal of the cost of expenses, the lessee by the lessor and the lump sum is paid in cash.

9) Traffic fines and vehicle damage will occur during the withdrawal of the traffic belongs to the lessee of the vehicle during the rental period is included in the traffic case of detention.

10) refunds of the lessor of the vehicle after the vehicle left the tenant of any property loss or damage arising from any liability, including related costs in advance Charterer has been acquitted.

11) Lessor is not the manufacturer of the vehicle, said vehicle and spare parts manufacturing mechanical failure or accidents that might occur, can not be held responsible for any loss or injury.

12) without the written consent of the Lessor, be removed from vehicles abroad.

13) The tenant s rights in any way arising from this agreement, equipment and supplies in the vehicle transfer, assign, and can not Terhi. The lessor can not use them to harm.

14) In any case, the tenant and the lessor, enforcing rights against third party claims they show the necessary facilities to each other, the rights to assign rights to sue at a rate and to give each other power of attorney and court costs are shared proportionally.

15) The tenant, the lease contract the lessor, personal file storage of personal information, as well as timely payment of rent, breach of contract cases, such as timely delivery of the vehicle, shall consent in advance to write the name of the alert list.

16) Lessor to any of the conditions specified in the tenant for non-compliance or the provision of measures to apply penal remedies without Needless to harvesting. Rent of the vehicle given immediately as revenue in advance can save revoke wills.

17) Lessor to show a reason, and without having to pay compensation as may terminate the contract at any time or may refrain from extending.

18) Gasoline costs belongs to the tenant.

19) MAINTENANCE: Tenant, during the period of the lease, the vehicle s oil, water, and obliged to check the tire pressure. Tenant: means for periodic maintenance of the lease term, lessor, such as oil changes and so have to make a free hit head to the nearest office. This is not possible in the current authorized service station on behalf of the lessor, who will take the costs against invoices shall be returned to him.

20) REPAIR: the result of normal use and wear and tear repairs, spare parts and tire replacement costs are hired. Normal use the external, the result of negligence or improper use (oil, anhydrous of use, freezing, such as rubber to be split) made repairs, parts and tire costs if the lease did not move the vehicle to bring down the tariff calculated over the transportation expenses and applicable fee from the lessee of the vehicle fired belongs. Emergency repairs may be needed in emergency situations, was built with the approval of informed to a lessor, the bill for expenses on behalf of the lessor, the lessee will be refunded.

21) in terms and conditions agreed between the Parties of any additions or modifications to the notorious void.

22) Courts and Execution Offices in Izmir disputes between the tenant and lessor, TC Resolved according to the laws.

23) PAYMENT: by throwing a valid signature of the rental fee schedule adopted by fiat-choice items that may arise at the end of the price and lease fees, taxes and agrees to pay the applicable law. During the preparation of the Convention on the then-current rate to deposit the amount of rent is approx. This deposit will be determined at the end of rental shall be liquidated according to the results of final accounts. The tenant can not set off debts accrued by this contract. Lump sum payments made in cash. Tenant delays, on the unpaid amount, annual interest rate of term deposits the appeal even agrees to pay. Rent 24 hours a day, weekly or monthly rentals are calculated over the 7 and 30 days. 3 hours, the delays are calculated as full days.

24) INSURANCE:

A) the leased vehicles; against third parties who suffered under the Road Traffic Act, Compulsory Liability Insurance with the insured within the limits of legal policy. Lessor responsible for third party damage caused as a result of accidents, constructed for each vehicle. Liability Insurance coverage is mandatory in terms of condition of stay, the amount of compensation from the insurance company will be installed. The above terms of moral responsibility and accident compensation claims of those persons and their families to stay within the terms of coverage, provided the amount of compensation from the insurance company will be installed. The above terms of moral responsibility and accident compensation claims of those persons and their relatives belong to the lessee, lessor, lessee reserves the right to recourse.

B) The tenant rented the vehicle for any damage suffered as a result of the work, or any accident, the transportation expenses for the performance of the vehicle and the ground lease of the vehicle during the repair process is responsible for any objection from the fee.

C), however: at the beginning of the rent which the tenant agrees to pay damages pirimini exemption, provided it fulfills the conditions below to get rid of these responsibilities.
a-lessee and the authorized driver; blocker status was determined by a medical certificate does not exist, will take security precautions to be in an accident, regardless of the damaged vehicle will not intervene in any way, contact names and addresses of witnesses to identify the accident to the nearest staff immediately and will notify the lessor.
b-Responsibility and belongs to the competent authorities the discretion of the crime, the crime in advance and the responsibility to tell the style of expression kabullenmeyecektir only occurrence of the event.
c-tenant; accident to the nearest competent authority to be taken to the nearest location (Traffic Police or Gendarmerie) Minutes of Traffic Accident Detection of alcohol report the names and addresses of witnesses, the lessor shall deliver at the latest within 48 hours.
d-theft case, the lessee, the lessor immediately and will notify the nearest police or gendarme station.

CONDITIONS OTHER THAN BOND

1) when there is an accident and alcohol report

2) a non-driver s name is written in the contract management of the occurrence of the accident situation

3) where the driver is under the influence of alcohol or drugs during an accident

4) where the driver does not have a valid driver s license

5) a violation of traffic rules and accidents that occur due to excessive speed

6) where the driver is 100% faulty

7) accidents and injuries that occurred outside the period specified in the lease agreement

8) or the moving of another vehicle, or who do not draw objects, pushing, accidents and injuries will occur during the transportation of loaded,

9) of the vehicle, racing, speed determination, rally trials, or normally closed to traffic during the motorized sports, accidents, damage will occur during the use of unsuitable roads

10) as determined by the traffic rules on the number of passengers, baggage of passengers and cargo and explosives in any manner whatsoever, accidents and injuries will occur during the transportation of flammable substances

11) Smoking and without precedent in the beginning of the burning of matter by the action arising out of a flaming fire burns

12) floor of the vehicle burns and stains will occur

13) Incorrect use will occur tire trouble, is out of guarantee, the tenant is responsible for all the damage occurred in these cases.

14) do not accept the reference to him because of all the acts and omission insurance lessor can not collect compensation for the harm that can not benefit from partial or no work and stay in the vehicle has the right to recourse against the tenant for compensation.

Yorum Yazın:

1 4 7 2 6